* در اولين مراجعه نام کاربري و رمز عبور هر دو همان شماره دانشجوئي شما مي باشد.  پس از ورود رمز خود را تغيير دهيد و آدرس ايميل خود را نیز وارد نماييد.