سایر دوره های تخصصی

سایر دوره های تخصصی نظیر TOEFL، GRE، GMAT، BUSINESSدر قالب کلاس های نیمه خصوصی در محل موسسه ارایه میگردند. در این دسته از کلاس ها که به منظور آماده سازی زبان آموزان برای شرکت در آزمون های بین المللی برگزار میشود مطالب استاندارد شده برای هر آزمون در کلاسهای نیمه خصوصی و با زمان بندی منعطف به صورت فشرده یا غیر فشرده، مورد تدریس قرار میگیرند.

haniye.jpg

j4age Activation

j4age component required, but not installed