کادر آموزشی ما

کادر آموزشی موسسه زبان گلدیس تهران متشکل از گروهی از مدرسین مجرب، مسلط و خلاق در زمینه آموزش زبان میباشد که موفق شده اند پس از طی چند مرحله آزمون سخت گیرانه ی کیفی به جمع ما بپیوندند. به منظور تضمین و حفظ کیفیت آموزش علاوه بر کنترل کلاسها و تشکیل جلسات اختصاصی پیاپی با اساتید در هر ترم، اساتید ما در قالب برنامه ای منظم و دائمی، در کار گروه های آموزشی Training Workshopsشرکت میجویند.

ali.jpg