سایر دوره های تخصصی

سایر دوره های تخصصی

سایر دوره های تخصصی

سایر دوره های تخصصی نظیر TOEFL، GRE، GMAT، BUSINESSدر قالب کلاس های خصوصی در محل موسسه ارایه میگردند. در این دسته از کلاس ها که به منظور آماده سازی زبان آموزان برای شرکت در آزمون های بین المللی برگزار میشود مطالب استاندارد شده برای هر آزمون در کلاسهای خصوصی و با زمان بندی منعطف به صورت فشرده یا غیر فشرده، مورد تدریس قرار میگیرند.