آیلتس چیست؟

آیلتس چیست؟

آیلتس چیست؟

IELTS آزمونی بین المللی و استاندارد برای سنجش مهارت شما در تولید و دریافت زبان انگلیسی در قالب های عمومی و یا آکادمیک میباشد. این آزمون توسط دانشگاه های بریتانیایی پایه گذاشته شده و امروزه در تمامی کشورهای صاحب نام جهان معتبر و شناخته شده است. موفقیت در آزمون رسمی آیلتس و کسب امتیاز لازم، شرط اصلی ادامه تحصیل در سایر کشور ها و یا مهاجرت میباشد. در حال حاضر در ایران موسسات زبان تنها برگزار کننده دوره های آماده سازی این آزمون می باشند. هر مدرک رسمی آیلتس از زمان صدور به مدت دو سال معتبر خواهد بود. در آزمون رسمی آیلتس چهار مهارت اصلی در قالب یک آزمون کتبی و یک آزمون شفاهی مورد سنجش قرار میگیرند و بر اساس عملکرد شخص متقاضی در این آزمونها امتیازی بین 1 تا 9 به وی تعلق میگیرد. مهارت های اصلی شامل موارد زیر میگردد.

  • توانایی خواندن و درک مطلب Reading Comprehension
  •  توانایی شنیدن و درک مطلب Listening Comprehension
  •  توانایی نوشتن Writing
  • توانایی صحبت کردن Speaking